Autoparko vadyba

• Aprūpinimas automobiliais ir tiekėjų tinklo valdymas
• Išlaidų kontrolė
• Ataskaitų rengimas

 

 

Aprūpinimas automobiliais ir tiekėjų tinklo valdymas

„Operatus mobilis“ gali perimti visų su automobilių įsigijimu ir techninės priežiūros tiekimu susijusių procesų organizavimą. Mes: 

• nustatome ir deklaruojame poreikį;
• rengiame užklausimo komerciniams pasiūlymams teikti sąlygas, atsižvelgdami į autoparko parametrus;
• įvertiname komercinius pasiūlymus;
• deriname pirkimus pagal sudarytas sutartis;
• rengiame ir teikiame ataskaitas.

Taip pat koordinuojame, kaip vykdomos užduotys:

• organizuojame prekių, paslaugų ir atsiskaitymo kortelių tiekimo procesą;
• pateikiame ir gauname reikalingus duomenis;
• organizuojame prekės, paslaugos ar atsiskaitymo kortelės priėmimo - perdavimo procesus.

Tikslas: savalaikis aprūpinimas užtikrinant autoparko politikos vykdymą bei lėšų taupymą, pasinaudojant efektyviu siūlomų kainų tyrimo procesu. 

 

 Išlaidų kontrolė

Naudodamiesi kontrolės priemonėmis bei technologijomis, atliekame šias užduotis:

• apskaičiuojame nukrypimus nuo patvirtintų darbuotojams limitų;
• nustatome ir apskaičiuojame kompensuojamas išlaidas;
• analizuojame nukrypimų nuo limitų ar kompensuojamų išlaidų atsiradimo atvejus, ruošiame pastabas ir pateikiame sprendimų pasiūlymus vadovams;
• apskaičiuojame kompensacijų dydžius. 

Sąskaitų akceptavimas:

• nustatome sutarties sąlygų neatitinkančias sąskaitas;
• nustatome finansinės drausmės pažeidimų atvejus;
• nustatome ne pagal grafiką ar netinkamu periodiškumu atliekamus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes;
• analizuojame neatitikimų situacijas, rengiame ir pateikiame sprendimų pasiūlymus vadovams. 

Tikslas - išlaidų skaidrumo užtikrinimas bei jų taupymas. 

 

Ataskaitų rengimas

„Operatus mobilis“ rengia ataskaitas:

• autoparko išlaidų biudžeto formavimas, fakto plano palyginimas;
• nuokrypių nuo įmonėje nustatytų limitų atskiriems išlaidų straipsniams  identifikavimas, kompensacijų ataskaitos;
• automobilių panaudojimo efektyvumo rodiklių ataskaitos (PVZ. automobilio 1 km kaštai, išlaidos pagal naudotojų grupę, regioną, markę, klasę, kt.);
• buhalterinės apskaitos ataskaitų rengimas: kelionės lapai, degalų nurašymas; remontų nurašymas, padangų apskaita;
• ataskaitų pagal įmonės kaštų centrus rengimas;
• autoparko nuostolingumo ataskaitos rengimas. 

Tikslas: sukurti efektyvų valdymo instrumentą - greiti, savalaikiai, kompleksiniai sprendimai.